تقویم آموزشی
انتخاب واحد ورودی های 88 و ماقبل در مقاطع کاردانی و کارشناسی از ساعت 9 صبح (16 شهريور 1393)
انتخاب واحد ورودی های 89 در مقاطع کاردانی و کارشناسی از ساعت 13 (16 شهريور 1393)
انتخاب واحد ورودی های 90 در مقاطع کاردانی و کارشناسی از ساعت 17 (16 شهريور 1393)
انتخاب واحد ورودی های 91 در مقاطع کاردانی و کارشناسی از ساعت 9 صبح (17 شهريور 1393)
انتخاب واحد ورودی های 92در مقاطع کاردانی و کارشناسی از ساعت 13 (17 شهريور 1393)
انتخاب واحد ورودی 92 در مقطع کارشناسی ارشد از ساعت 13 (18 شهريور 1393)
انتخاب واحد ورودی 91 و ماقبل در مقطع کارشناسی ارشد از ساعت 9 صبح (18 شهريور 1393)
انتخاب واحد با تاخیر ورودی 92 در مقاطع کاردانی و کارشناسی از ساعت 17 (19 شهريور 1393)
انتخاب واحد با تاخیر ورودیهای 89 و ماقبل در مقاطع کاردانی و کارشناسی از ساعت 9 صبح (19 شهريور 1393)
انتخاب واحد با تاخیر ورودیهای 90 و 91 در مقاطع کاردانی و کارشناسی از ساعت 13 (19 شهريور 1393)
انتخاب واحد با تاخیر مقطع کارشناسی ارشد (کلیه ورودیها) از ساعت 9 صبح (20 شهريور 1393)
شروع کلاسها (29 شهريور 1393)
حذف و اضافه ورودی های 89 در تمامی مقاطع تحصیلی از ساعت 13 (08 مهر 1393)
حذف و اضافه ورودی های 88 و ماقبل در تمامی مقاطع تحصیلی از ساعت 9 صبح (08 مهر 1393)
حذف و اضافه ورودی های 90 در تمامی مقاطع تحصیلی از ساعت 17 (08 مهر 1393)
حذف و اضافه ورودی های 92 در تمامی مقاطع تحصیلی از ساعت 13 (09 مهر 1393)
حذف و اضافه ورودی های 91 در تمامی مقاطع تحصیلی از ساعت 9 صبح (09 مهر 1393)
پایان کلاسهای آموزشی (11 دي 1393)
شروع امتحانات (15 دي 1393)
پایان امتحانات (01 بهمن 1393)
      انتخاب وب سایت