تقویم آموزشی
انتخاب واحد ورودی های 88 و ماقبل در کلیه مقاطع از ساعت 9 صبح (19 بهمن 1392)
انتخاب واحد ورودی های 89 در مقاطع کاردانی و کارشناسی نا پیوسته از ساعت 13 (19 بهمن 1392)
انتخاب واحد ورودی های 89 در مقطع کارشناسی پیوسته از ساعت 17 (19 بهمن 1392)
انتخاب واحد ورودی های 90 در مقاطع کاردانی و کارشناسی نا پیوسته از ساعت 9 صبح (20 بهمن 1392)
انتخاب واحد ورودی های 90 در مقطع کارشناسی پیوسته از ساعت 13 (20 بهمن 1392)
انتخاب واحد ورودی های 91 در مقاطع کاردانی و کارشناسی نا پیوسته از ساعت 17 (20 بهمن 1392)
انتخاب واحد ورودی های 92 در کلیه مقاطع از ساعت 13 (21 بهمن 1392)
انتخاب واحد ورودی های 91 در مقطع کارشناسی پیوسته از ساعت 9 صبح (21 بهمن 1392)
انتخاب واحد کلیه ورودیهای کارشناسی ارشد از ساعت 13 (21 بهمن 1392)
انتخاب واحد با تاخیر ورویهای 90 و ماقبل در کلیه مقاطع از ساعت 9 صبح (23 بهمن 1392)
انتخاب واحدبا تاخیر ورویهای 91و 92در کلیه مقاطع از ساعت 15 (23 بهمن 1392)
انتخاب واحد ا تاخیر مقطع کارشناسی ارشد (کلیه ورودیها) از ساعت 21 (23 بهمن 1392)
شروع کلاسها (26 بهمن 1392)
حذف و اضافه ورودی های 90 و ماقبل در تمامی مقاطع تحصیلی از ساعت 14 (11 اسفند 1392)
حذف و اضافه ورودی های 91 و 92 در تمامی مقاطع تحصیلی از ساعت 14 (12 اسفند 1392)
پایان کلاسهای آموزشی (25 خرداد 1393)
شروع امتحانات (01 تير 1393)
پایان امتحانات (22 تير 1393)
      انتخاب وب سایت